Υψηλάντη 12, 35100 Λαμία, Τηλ: 22313 50900, Fax: 22310 52864,
e-mail: stereaellada@mou.gr

Νέα - Ανακοινώσεις

Αναστολή δράσεων δημοσιότητας πριν τις εκλογές

Εν όψει της προκήρυξης εθνικών εκλογών και κατόπιν πολλών ερωτημάτων που δεχόμαστε σχετικά με την υλοποίηση των δράσεων δημοσιότητας, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

- Οι διατάξεις εφαρμογής του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξ...

Έκδοση 3ης Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

Άξονας Προτεραιότητας 10 : «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας»

Έκδοση 2ης Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

Άξονας Προτεραιότητας 10 : «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας»

Έκδοση 1ης Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

Άξονας Προτεραιότητας 10 : «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας»

Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 2014-2020

Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανων για τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2012 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεω...

1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

 

Την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015 πραγματοποιήθηκε στα Καμένα Βούρλα η 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησια...
          

 

 

Σύνολο Επισκεπτών:251888 Σύνολο Επισκεπτών:251888 Σύνολο Επισκεπτών:251888 Σύνολο Επισκεπτών:251888 Σύνολο Επισκεπτών:251888 Σύνολο Επισκεπτών:251888 Σύνολο Επισκεπτών: