Υψηλάντη 12, 35100 Λαμία, Τηλ: 22313 50900, Fax: 22310 52864,
e-mail: stereaellada@mou.gr
Άξονες Προτεραιότητας

Το πρόγραμμα για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δομείται σε τέσσερις Άξονες Προτεραιότητας:

Ο Άξονας 2 «Υποδομές & υπηρεσίες προσπελασιμότητας Στερεάς Ελλάδας»,

στοχεύει σε στρατηγικό επίπεδο και με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, στην ομογενοποίηση του οικονομικού χώρου της Περιφέρειας και επομένως την αντιστροφή του δυϊσμού που υφίσταται στο εσωτερικό της. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκεται η ένταξη της Περιφέρειας στο διεθνή και ευρωπαϊκό – διαπεριφερειακό χώρο και σύστημα μεταφορών, η ανάπτυξη συνδυασμένων μεταφορών, η υποστήριξη των συνεργιών με τις όμορες Περιφέρειες και η εξισορρόπηση των ελκτικών δυνάμεων της Αττικής με αντίστοιχες από άλλες Περιφέρειες. Επίσης, η διευκόλυνση της δημιουργίας ιεραρχημένου αστικού δικτύου και η ανάπτυξη συμπληρωματικότητας των μεγάλων αστικών κέντρων. Πέρα αυτών επιδιώκεται η επέκταση των υποδομών ενέργειας στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια του ενεργειακού εφοδιασμού και η απρόσκοπτη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών.

Χρηματοδοτικό Σχήμα Άξονα 2

ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ. Βάση υπολ.Κοιν.Συμμ.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔ.

ΆΛΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΕΤΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας Στερεάς Ελλάδας 

61.600.700

61.600.700

40.625.300

40.625.300

102.226.000

60,26%

69.500.000

171.726.000

 

Ο Άξονας 5 «Αειφόρος ανάπτυξη & ποιότητα ζωής Στερεάς Ελλάδας»,

έχει στόχο τη διασφάλιση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στην Περιφέρεια και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Επίσης, η βελτίωση της ποιότητας ζωής θα επιτευχθεί με την προώθηση δράσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ, με την ισότιμη συμμετοχή των πολιτών της Περιφέρειας στην Ψηφιακή Ελλάδα, καθώς και την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών τοπικής αυτοδιοίκησης για τον πολίτη. Πέραν αυτών επιδιώκεται η αναβάθμιση φυσικών και πολιτιστικών πόρων προς όφελος της τοπικής ευημερίας και της αειφόρου ανάπτυξης και αξιοποίηση «ευκαιριών» σε τομείς όπως ο εναλλακτικός τουρισμός και ο πολιτισμός.

Χρηματοδοτικό Σχήμα Άξονα 5

ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ. Βάση υπολ.Κοιν.Συμμ.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔ.

ΆΛΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΕΤΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Στερεάς Ελλάδας 

138.141.600

138.141.600

74.220.400

74.220.400

212.362.000

65,05%

98.000.000

310.362.000

  

Ο Άξονας 8 «Ψηφιακή σύγκλιση & επιχειρηματικότητα Στερεάς Ελλάδας»,

στοχεύει στην προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και της τεχνολογίας για την ενσωμάτωση τους στον παραγωγικό ιστό ως μόνιμων κινήτρων ανάπτυξης – αναβάθμισης – ανταγωνιστικότητας, την επίτευξη της ικανότητας για ενσωμάτωση των καταλληλότερων τεχνολογιών και τη δημιουργία ενός συστήματος προώθησης της καινοτομίας. Η βελτίωση της παραγωγικότητας της Περιφέρειας με αξιοποίηση των ΤΠΕ, θα επιτευχθεί με συγκεκριμένες δράσεις που ενισχύουν την προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας, την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και ανασχεδιασμό διαδικασιών των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, την ενίσχυση της συμβολής του κλάδου των ΤΠΕ στην οικονομία της Περιφέρειας, και την προώθηση της τοπικής επιχειρηματικότητας σε τομείς που αξιοποιούν ΤΠΕ.

Χρηματοδοτικό Σχήμα Άξονα 8 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ. Βάση υπολ.Κοιν.Συμμ.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔ.

ΆΛΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΕΤΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Στερεάς Ελλάδας 

163.201.360

163.201.360

36.898.440

36.898.440

200.099.800

81,56%

41.500.000

241.599.800

 

Ο Άξονας 11 «Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής Στερεάς Ελλάδας»,

έχει ως κύριο στόχο την υποστήριξη του σχεδιασμού, εφαρμογή, παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος με στόχο την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή του, μέσω ενεργειών που σχετίζονται με την αντιμετώπιση τυχών προβλημάτων εφαρμογής, την αναγκαία εξειδίκευση του σε επιμέρους θέματα, την επιτάχυνση των διαδικασιών εφαρμογής και την αρτιότερη πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων φορέων και των πολιτών. Ο άξονας μέσω των δράσεων πληροφόρησης αναμένεται επίσης να συμβάλει στην τήρηση των απαραίτητων διαδικασιών διαφάνειας.

Χρηματοδοτικό Σχήμα Άξονα 11 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ. Βάση υπολ.Κοιν.Συμμ.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΆΛΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΕΤΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής Στερεάς Ελλάδας 

4.056.340

4.056.340

6.255.860

6.255.860

10.312.200

39,34%

0

10.312.200