Υψηλάντη 12, 35100 Λαμία, Τηλ: 22313 50900, Fax: 22310 52864,
e-mail: stereaellada@mou.gr
Αναλυτικά
Πρoδημοσίευση που αφορά Πρόσκληση του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 Δράση «Ενίσχυση Μεσαίων Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση και τον Εκσυγχρονισμό τους»
04-01-18

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προτίθεται, σε συνδυασμό με τις δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που χρηματοδοτούνται από το σχετικό τομεακό πρόγραμμα (ΕΠΑνΕΚ), να ενεργοποιήσει δράση με δυνητικούς δικαιούχους Μεσαίες Επιχειρήσεις για την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020.Η δράση εξυπηρετεί κατά κανόνα την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) και έχει ως στόχο την αύξηση της ικανότητας των επιχειρήσεων για την παραγωγή νέων προϊόντων, τη διαφοροποίηση υφιστάμενων καθώς και τη συνεχή αναβάθμιση της ποιοτικής και πιστοποιημένης παραγωγής.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων τα οποία δύναται να
περιλαμβάνουν δράσεις όπως:

  • Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός
  • Ανάπτυξη νέων ή διαφοροποίηση υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών
  • Πιστοποίηση και τυποποίηση προϊόντων

Οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται κατά κανόνα σε τομείς που εξυπηρετούν την
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπως:

  • Αγροδιατροφή
  • Βιομηχανία της Εμπειρίας με επικέντρωση στον τουρισμό
  • Στήριξη της αλυσίδας αξίας του μετάλλου
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

χωρίς να αποκλείονται επενδύσεις σε άλλους τομείς.


.

Προδημοσίευση Πρόσκλησης

 

 
<- Επιστροφή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας